Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยัง" : การศึกษาเชิงประวัติ / สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ = /jan/ : A diachronic study / Sureenate Ja...
ชื่อผู้แต่งสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA study of the translation of Thai serial verb constructions with directional verbs and their semant...
ชื่อผู้แต่งWanlee Sutthichatchawanwong
พิมพลักษณ์2006
เลขเรียกT. W35 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook of Contemporary Semantics Contributor by Robert A. Morris , Lei Dou Text
พิมพลักษณ์New YorK : Intelliz press LLC, 2016
เลขเรียก400 Ha236 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai-Japanese = สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น หลักสูตรเรียนลัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2547
เลขเรียกPL4163 ท94 2547,495.65 ส888ภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายความหมายของคำกริยาแสดงการรับรู้ด้วยตาในภาษาไทย / รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร = Semantic extension o...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ รัตนภานุศร, 2505-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน = Coastal management : integration to sustainability / สุว...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกHT391 ส-ก 2561,333.917 ส875ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน = Coastal management : Integration to sustainability / สุว...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกQH541.5.C65 ส875 2555,333.917 ส247ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความหมายแฝงกับการจำแนกประเภทอารมณ์ในข้อความภาษาไทย / ปิยธิดา อินทร์รักษ์ ...
ชื่อผู้แต่งปิยธิดา อินทร์รักษ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิง / สุทธิรักษ์ แสงจันทร์ = Development...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความหมายแบบครอบคลุมของคำสำคัญทางวัฒนธรรม g2sไม่เป็นไรg3s g2sเกรงใจg3s และ g2sขอโทษg3sในภ...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความหมายประจำคำและความหมายทางไวยากรณ์ของคำว่า cho 'ให้' ในภาษาเวียดนาม / สุธาทิพย์ เหมือนใจ...
ชื่อผู้แต่งสุธาทิพย์ เหมือนใจ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ /...
ชื่อผู้แต่งวาทิต พุ่มอยู่
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกสัมผัสและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสัมผัสในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / กัณฑิมา ร...
ชื่อผู้แต่งกัณฑิมา รักวงษ์วาน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกเสียงและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / สิริวิมล ศุ...
ชื่อผู้แต่งสิริวิมล ศุกรศร
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมมูลภาพในการแปลคำกริยา "ไป" และ "มา" ในภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวรรณกรรมนวนิยายแปล / ชาฎ...
ชื่อผู้แต่งชาฎินี มณีนาวาชัย
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา