Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมประชาสงเคราะห์ / กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2523.
เลขเรียก361.6 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมการบินพาณิชย์ / กระทรวงคมนาคม กรมการบินพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งคมนาคม, กระทรวง. กรมการบินพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, 2523.
เลขเรียก629.13 ค16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีสอนจริยธรรมทุกระดับชั้นเรียน / สมทรง ปุญญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง ปุญญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2523.
เลขเรียก170 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีในการถ่ายภาพ ภาค 2 / ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด, 2523.
เลขเรียกTR149 ก291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ / โดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์.
ชื่อผู้แต่งก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523.
เลขเรียกQA805 ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของไหล, ทฤษฎี ตัวอย่าง 166 ข้อ / ชาญ ถนัดงาน.
ชื่อผู้แต่งชาญ ถนัดงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523.
เลขเรียกTA357 ช6,620.106 ช481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของไหลประยุกต์ = Fluid mechanics with engineering applications ตอนที่ 1 / ธนิต พุฒพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งธนิต พุฒพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกTA357 ธ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์วัสดุ = Mechanics of materials / ชาญ ถนัดงาน.
ชื่อผู้แต่งชาญ ถนัดงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523.
เลขเรียกTA405 ช6,531 ช181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองวัสดุแอสฟัลท์และการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / โดย ยอดพล ธนาบริบูรณ และไพรัช รุ้งรุจิเมฆ
ชื่อผู้แต่งยอดพล ธนาบริบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2523.
เลขเรียกTN853 ก455 2523,665.5388 ย175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบด้วยไคสแควร์ = x-test / อุทุมพร ทองอุไทย.
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร จามรมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียก519.5 อ825ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 3 / กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรว...
ชื่อผู้แต่งอารหารและยา, สำนักงานคณะกรรมการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2523.
เลขเรียก613.8 อ677ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกBF636 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกBQ893 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก/ บรรจบพันธ์ นวรัตน์
ชื่อผู้แต่งบรรจบพันธ์ นวรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523
เลขเรียก294.362 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษา : ร่างพระราชบัญญัติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2523.
เลขเรียก372.9593 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา