Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องinsig ILLustrator CS 5 ฉบับสมบูรณ์ [CD - ROM]/ บุญญาดา ช้อนขุนทดและคณะ.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องInsight Photoshop CS 5.5 ฉบับสมูรณ์ [CD - ROM] / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [electonic re...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติ (วช.), 2554
เลขเรียกHC445 ค153 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช = Islamic revivalism in Malaysia before a...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน กาเหย็ม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP161.2 .ภ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ [videorecording] / ดำเนินรายการโดย แสงธรรม ชุนชฎาธาร ; ร่วมผลิตรายการโดย มูลนิธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนใ...
ชื่อผู้แต่งปรัชมาศ ลัญชานนท์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกDS588.ห7 ป46 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน = Persistenc...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBQ7805 .พ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตั้งชื่อถนนในกรุงเทพมหานคร = The naming of streets in Bangkok / ปนิตา จิตมุ่ง.
ชื่อผู้แต่งปนิตา จิตมุ่ง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกDS589.ก4 ป36 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมและรูปแบบทางกายภาพ เรือนพื้นถิ่นไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษา ต.พร...
ชื่อผู้แต่งณัฐพร เทพพรหม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกNA7105 .ณ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชน = Synthesis of local knowledge sets for...
ชื่อผู้แต่งณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHC445.ท9 ณ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสืบทอดการพากย์ เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน = Transmission of recitati...
ชื่อผู้แต่งรัตนพล ชื่นค้า.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกPN6120.ห3 ร63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือกในชุมชนไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี = Transmission of Ka Phueakchan...
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย ลือดัง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกDS570.ว8 ด522 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ = ...
ชื่อผู้แต่งพรรณวดี ศรีขาว.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกDS570.ก75 พ44 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเพิ่มมูลค่าของการแสดงพื้นบ้านรำมังคละ จังหวัดพิษณุโลก = Increasing value of Rammangkhala Authenti...
ชื่อผู้แต่งกัญญ์ณณัฐ เลิศอริยโภคิน.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 ก62 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ : ศึกษากรณี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = Politicso...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกGN635.ท9 ก82 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา