Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Bang Saphan [map] = อำเภอบางสะพาน / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Sawi [map] = อำเภอสวี / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Yang Chum Noi [map] = อำเภอยางชุมน้อย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Noen Thong [map] = บ้านเนินทอง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม . กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องHuai Taken Pho [map] = ห้วยตะเกลโพ / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model English-Thai dictionary / compiled by So Sethaputra.
ชื่อผู้แต่งSo sethaputra.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
เลขเรียกPL4187 ส5น 2536,R 423.9591 S715N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องSathani Map Ammarit [map] = สถานีมาบอำมฤต / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [sound recording]. รุ่นที่ 3.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิตติทินนพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัต...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจดหมายเหตุแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศบารมี ทศพิธราชธรรม / พระราชวิทยานิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหารถติด-ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ : สัมมนา ครั้งที่ 2 / จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิศวกรรมสถ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง ปัญหารถติด-ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ (ครั้งที่ 2 : 2536 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด, 2536.
เลขเรียกHE365.T5B2 ก6ป 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบโลกใหม่ การบริหารของบาไฮ ตัวอย่างแบบแผนทางสังคม / Baha i Administration for new world order.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องการจัดทำกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ / โดย คณะกรรมการสภาวิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องการจัดทำกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (2536 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536.
เลขเรียกTD388 ก6ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1. เล่ม 2 = F&B service course I : book II / สรสรรค ตันติพัฒน์,...
ชื่อผู้แต่งสรสรรค ตันติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมอมารี, 2536.
เลขเรียกPE1115 ส4ว 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา