Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชื่อลือนามสงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท ; ภาณุพงศ์ ชูอรุณ, ภาพประกอบ ; อุ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมพู, 2555.
เลขเรียกDS573 .ช72 2555,920 ช72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ดาราพร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกK ห111,ส.ร. 808.066 ด272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAACR2R & MARC21 : การทำรายการจากบัตร สู่ OPAC / ระเบียบ สุภวิรี
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
เลขเรียกZ694 ร235 2555,025.3 ร115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoft quake : งานเขียนด้านธรณีวิทยาที่แอบนินทา"แผ่นดินไหว"แบบเบาๆ / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQE534.3 ส64,551.22 ส115ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวไทย จากนโยบายสู่รากหญ้า / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555
เลขเรียกG155.T35 ม62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / นาฏสุดา เชมนะสิริ
ชื่อผู้แต่งนาฏสุดา เชมนะสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกG155.T5 น62 2555,338.4791 น461ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เอ็น วาย ซี พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกHF 5681 .B2 ว17ต 2555,657.3 ว45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์โสมประภา / จินตวีร์ วิวัธน์ [นามแฝง], เขียน
ชื่อผู้แต่งจินตนา ภักดีชายแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกนว จ484ข 2555,น จ484ข 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษาฉบับฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรุ้ของพระพุทธเจ้า / ยุพิน เข็มม...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียกDS568 ข52 2555,390.95935 ข52ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีรหัส / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ; พร้อมบทวิเคราะห์ทางวิชาการของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2555.
เลขเรียกรส ม113ค 2555,895.91309 ร73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไข้ไปนิพพาน / ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
ชื่อผู้แต่งณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเซียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, 2555.
เลขเรียกBQ4263 พ831ค 2555,294.3422 ณ63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา