Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprintม.ป.ท. : กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป
Description2 เล่ม: ภาพประกอบ
Subject