Type Unknow
Titleสภาวะตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557 และประมาณการปี พ.ศ.2558 / สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโลโยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Imprintปทุมธานี : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558
Description375 หน้า ; 21 ซม
Subject