Type Book
Title"อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม / เขียน ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และ ณัฐพล ใจจริง
Varying Titleอยากลืมกลับจำ สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป
 อยากลืมกลับจำ
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ISBN9789740215967
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
Description383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject