Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ..
Authorกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Imprintกรุงเทพ ฯ : กระทรวงยุติธรรม ; มปป
Description200 หน้า : ไม่มีภาพประกอบ : 29.5 ซม
Subject