Type Map
Title[ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์] [map] / แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
Authorกรมแผนที่ทหาร. แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
Imprint2549
Description150 แผ่น : ภาพถ่ายสี ; 25.5 x 25.5 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 

1  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000