Type Book
Title"ท่องเที่ยวพระอารามหลวง" ฉบับภาคอีสาน / เขียนเรื่อง, สมชาย สุรชาตรี ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ISBN250
Imprintกรุงเทพฯ : กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
Description200 หน้า : ภาพประกอบ
Subject