Type Book
Title"บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" : การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
Varying TitlePULINET วิชาการครั้งที่ 3 เรื่อง “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
Authorการสัมมนา pulinet วิชาการ เรื่อง “บทบาทของ pulinet ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (ครั้งที่ 3 : 2556 : นครศรีธรรมราช)
Imprintนครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
Description487 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject