book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล, 2558
รูปเล่ม1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การประเมิน []
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- นโยบายของรัฐ []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา