Type Visual
Title"แก่งโสภา"วัฒนธรรมนำวิถีการเกษตร [CD] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Imprint[ม.ป.พ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [ม.ป.ป.]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Description1 แผ่น (16นาที): เสียง, สี 3/4 นิ้ว
Subject