Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [ม.ป.ป.]
Description2 เล่ม : ภาพประกอบ
Subject