Type Book
Title"ราชพฤกษ์วิชาการ" ประจำปี 2554 / ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์
Authorรายงานสืบเนื่องจากการประชุมราชพฤษ์วิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2554 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์)
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2554
Descriptionก-ช, 332 หน้า
Subject