Type Book
Title"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / บรรณาธิการ; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
Authorเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, บรรณาธิการ
Imprintสงขลา : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์, 2551
Description289 หน้า
Subject