Type Book
Title...สรีรวิทยาของการผลิตพืช / อภิพรรณ พุกภักดี, ไสว พงษ์เก่า, วิจารณ์ วิชชุกิจ
Authorอภิพรรณ พุกภักดี
Imprintกรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
Description302 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 

1  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

2  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี