Type Book
Title"การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ... [และคณะ]
Varying Titleรายงานการวิจัย
 Potential of the cultural tourism resources in Phuket, Phang-Nga, and Krabi
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descriptionฉ, 169 แผ่น
Subject