Type Book
Title0มนุษย์ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
Authorอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
ISBN9740841236
Imprintกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
Edition4th ed
Description248 หน้า ; 25 ซม
Subject