Type Book
Title"เทิดพระบารมี" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ
ISBN9748066916
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
Description130 หน้า : ภาพประกอบ
Subject