Type Book
Title""การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ"" : การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2547 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรม Merchant Court กรุงเทพมหานคร / โดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Varying TitleEnterprise performance measurement and control
Authorการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี (2547 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547
Description390 หน้า : ภาพประกอบ
Subject