Type Book
Title""การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง"" ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ : รายงานการศึกษาวิจัยโครงการ / สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์... [และคณะ]
Varying Titleรายงานการวิจัย
Imprintขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
Description59 แผ่น : แผนที่
Subject