book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ISBN9744192321
 9744192453
 9744192518
 9744192577
 9744192666
 9744192712
 9744192755
 9744192844
 9744192879
 9744192925
 9744193123
 9744192267, ล.1
 9744192291, ล.20
 9744192313, ล.21
 9744192321, ล.2
 9744192348, ล.22
 9744192356, ล.3
 9744192364, ล.23
 9744192445, ล.24
 9744192453, ล.5
 9744192461, ล.25
 9744192488, ล.26
 9744192518, ล.6
 9744192526, ล.28
 9744192542, ล.29
 9744192577, ล.30
 9744192585, ล.31
 9744192593, ล.32
 9744192607, ล.33
 9744192615
 9744192615, ล.8
 9744192623, ล.34
 9744192658, ล.36
 9744192666, ล.9
 9744192682, ล.37
 9744192712, ล.10
 9744192739, ล.35
 9744192747, ล.38
 9744192755, ล.11
 9744192763, ล.39
 9744192798, ล.40
 9744192801, ล.12
 9744192828, ล.41
 9744192844, ล.4
 9744192844, ล.13
 9744192879, ล.7
 9744192879, ล.14
 9744192887, ล.42
 9744192909, ล.43
 9744192917, ล.44
 9744192925, ล.15
 9744192933, ล.45
 9744192941
 9744192941, ล.16
 9744192976, ล.47
 9744192984, ล.46
 9744192992, ล.49
 9744193018, ล.50
 9744193026, ล.51
 9744193042, ล.52
 9744193069, ล.53
 9744193077, ล.48
 9744193085, ล.17
 9744193085, ล.27
 9744193101, ล.18
 9744193123, ล.19
 9744193131, ล.55
 9744193158, ล.54
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์เพิ่มเติม
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม55 เล่ม
หัวเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 เทคโนโลยีท้องถิ่น -- ร้อยเอ็ด []
 บุคคลสำคัญ -- ฉะเชิงเทรา []
 บุคคลสำคัญ -- ตราด []
 บุคคลสำคัญ -- นครราชสีมา []
 บุคคลสำคัญ -- นครสวรรค์ []
 บุคคลสำคัญ -- นนทบุรี []
 บุคคลสำคัญ -- แพร่ []
 บุคคลสำคัญ -- มหาสารคาม []
 บุคคลสำคัญ -- ร้อยเอ็ด []
 บุคคลสำคัญ -- สกลนคร []
 บุคคลสำคัญ -- อุตรดิตถ์ []
 พิจิตร -- ภูมิประเทศ -- นำเที่ยว
 พิจิตร -- ประวัติศาสตร์ []
 พิจิตร -- ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 พิจิตร -- ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 พิจิตร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 พิจิตร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) -- ฉะเชิงเทรา []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) -- นครสวรรค์ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) -- นนทบุรี []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) -- อุตรดิตถ์ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออก) -- ตราด []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครราชสีมา []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- มหาสารคาม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สกลนคร []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- แพร่ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ร้อยเอ็ด []
 ร้อยเอ็ด -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ร้อยเอ็ด -- ประวัติศาสตร์ []
 ร้อยเอ็ด -- ภูมิศาสตร์ []
 วัฒนธรรม -- ร้อยเอ็ด []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) -- ฉะเชิงเทรา []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) -- นครสวรรค์ []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) -- นนทบุรี []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออก) -- ตราด []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครราชสีมา []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- มหาสารคาม []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สกลนคร []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ) -- แพร่ []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ) -- อุตรดิตถ์ []
 สกลนคร -- ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 สกลนคร -- ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 สกลนคร -- ภูมิประเทศ -- นำเที่ยว
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- พิจิตร []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- สกลนคร []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- พิจิตร []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- สกลนคร []
 วัฒนธรรม
 วัฒนธรรมไทย -- แพร่ []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- บุรีรัมย์ []
 บุคคลดีเด่น -- บุรีรัมย์ []
 บุคคลดีเด่น -- พิจิตร []
 โบราณวัตถุ -- บุรีรัมย์ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 วัฒนธรรมไทย
 วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
 ศิลปกรรม -- พิจิตร []
 หัถตกรรม -- บุรีรัมย์ []
 เอกลักษณ์ของชาติ
 บุคคลสำคัญ -- พิจิตร []
 บุคคลสำคัญ -- พิจิตร []
 ภูปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สกลนคร
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคกลาง)พิจิตร []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พ.ศ 2470 -พระราชกรณียกิจ
 วัฒนธรรม -- ไทย []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สกลนคร []
 วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(ภาคกลาง)พิจิตร
 ศิลปกรรม -- สตูล []
 ศิลปกรรม -- สกลนคร []
 สกลนคร -- โบราณสถาน []
 สกลนคร -- ประวัติศาสตร์ []
 สกลนคร -- ภาวะชนบท []
 สตูล -- โบราณสถาน []
 สตูล -- ประวัติศาสตร์ []
 สตูล -- ภาวะชนบท []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา