book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ; [บรรณาธิการ : ปรุงศรี วัลลิโภดม ... [และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ISBN9744192241 (ล.14)
 9744192267 กระบี่
 9744192267 (ล. 1)
 9744192267 อภินันทนาการ
 9744192275
 9744192275 กาญจนบุรี
 9744192275 (ล. 3)
 9744192275 อภินันทนาการ
 9744192283 กาฬสินธุ์
 9744192283 (ล. 4)
 9744192283 อภินันทนาการ
 9744192291 กำแพงเพชร
 9744192291 (ล. 5)
 9744192291 อภินันทนาการ
 9744192305 ขอนแก่น
 9744192305 (ล. 6)
 9744192313 จันทบุรี
 9744192313 (ล. 7)
 9744192321
 9744192321 ฉะเชิงเทรา
 9744192321 (ล. 8)
 9744192321 อภินันทนาการ
 9744192348 ชลบุรี
 9744192348 (ล. 9)
 9744192348 อภินันทนาการ
 9744192356 ชัยนาท
 9744192356 (ล.10)
 9744192356 อภินันทนาการ
 9744192364 ชัยภูมิ
 9744192364 (ล.11)
 9744192364 อภินันทนาการ
 9744192372 ชุมพร
 9744192372 (ล.12)
 9744192372 (ล.72)
 9744192372 อภินันทนาการ
 9744192399 เชียงใหม่
 9744192399 อภินันทนาการ
 9744192402 เชียงราย
 9744192402 (ล.13)
 9744192402 อภินันทนาการ
 9744192429 ตรัง
 9744192429 (ล.16)
 9744192429 อภินันทนาการ
 9744192445 (ล.17)
 9744192445 อภินันทนาการ
 9744192453 นนทบุรี
 9744192453 (ล.24)
 9744192453 อภินันทนาการ
 9744192461
 9744192461 นครนายก
 9744192461 (ล.18)
 9744192461 อภินันทนาการ
 9744192488 นครปฐม
 9744192488 (ล.19)
 9744192488 อภินันทนาการ
 9744192518 นครราชสีมา
 9744192518 (ล.21)
 9744192518 อภินันทนาการ
 9744192526 นครศรีธรรมราช
 9744192526 (ล.22)
 9744192526 อภินันทนาการ
 9744192542 นราธิวาส
 9744192542 (ล.25)
 9744192542 อภินันทนาการ
 9744192569 น่าน
 9744192569 (ล.26)
 9744192569 อภินันทนาการ
 9744192577 (ล.27)
 9744192577 อภินันทนาการ
 9744192585 ปทุมธานี
 9744192585 (ล.28)
 9744192585 อภินันทนาการ
 9744192593 ประจวบคีรีขันธ์
 9744192593 (ล.29)
 9744192593 อภินันทนาการ
 9744192607 ปราจีนบุรี
 9744192607 (ล.30)
 9744192607 อภินันทนาการ
 9744192615 ปัตตานี
 9744192615 (ล.31)
 9744192623 พระนครศรีอยุธยา
 9744192623 (ล.32)
 9744192623 อภินันทนาการ
 9744192631 พังงา
 9744192631 (ล.34)
 9744192658 พัทลุง
 9744192658 (ล.35)
 9744192658 อภินันทนาการ
 9744192666 พิจิตร
 9744192666 (ล.36)
 9744192666 อภินันทนาการ
 9744192674 พิษณุโลก
 9744192674 (ล.37)
 9744192674 อภินันทนาการ
 9744192682 เพชรบุรี
 9744192682 (ล.38)
 9744192682 อภินันทนาการ
 9744192704 เพชรบูรณ์
 9744192704 (ล.39)
 9744192704 อภินันทนาการ
 9744192712 แพร่
 9744192712 (ล.40)
 9744192712 อภินันทนาการ
 9744192739 พะเยา
 9744192739 (ล.33)
 9744192739 อภินันทนาการ
 9744192747 ภูเก็ต
 9744192747 (ล.41)
 9744192747 อภินันทนาการ
 9744192755 มหาสารคาม
 9744192755 (ล.42)
 9744192755 อภินันทนาการ
 9744192763
 9744192763 มุกดาหาร
 9744192763 (ล.43)
 9744192763 อภินันทนาการ
 9744192771 แม่ฮ่องสอน
 9744192771 (ล.44)
 9744192771 อภินันทนาการ
 9744192798 ยะลา
 9744192798 (ล.46)
 9744192798 อภินันทนาการ
 9744192801 ยโสธร
 9744192801 (ล.45)
 9744192828 ระนอง
 9744192828 (ล.48)
 9744192828 อภินันทนาการ
 9744192836 ระยอง
 9744192836 (ล.49)
 9744192844 ตราด
 9744192844 ร้อยเอ็ด
 9744192844 (ล.15)
 9744192844 (ล.47)
 9744192844 อภินันทนาการ
 9744192852
 9744192852 ราชบุรี
 9744192852 (ล.50)
 9744192879 นครสวรรค์
 9744192879 ลพบุรี
 9744192879 (ล.23)
 9744192879 (ล.51)
 9744192879 อภินันทนาการ
 9744192887 ลำปาง
 9744192887 (ล.52)
 9744192887 อภินันทนาการ
 9744192895 ลำพูน
 9744192895 (ล.53)
 9744192895 อภินันทนาการ
 9744192909
 9744192909 เลย
 9744192909 (ล.54)
 9744192909 อภินันทนาการ
 9744192917 ศรีสะเกษ
 9744192917 (ล.55)
 9744192917 อภินันทนาการ
 9744192925 สกลนคร
 9744192925 (ล.56)
 9744192925 อภินันทนาการ
 9744192933 สงขลา
 9744192933 (ล.57)
 9744192933 อภินันทนาการ
 9744192941
 9744192941 สตูล
 9744192941 (ล.58)
 9744192941 อภินันทนาการ
 9744192968 สมุทรปราการ
 9744192968 (ล.59)
 9744192968 อภินันทนาการ
 9744192976 สมุทรสาคร
 9744192976 (ล.61)
 9744192976 อภินันทนาการ
 9744192984 สมุทรสงคราม
 9744192984 (ล.60)
 9744192984 อภินันทนาการ
 9744192992 สระบุรี
 9744192992 (ล.63)
 9744192992 (ล.67)
 9744192992 อภินันทนาการ
 9744193013
 9744193018 สิงห์บุรี
 9744193018 (ล.64)
 9744193018 อภินันทนาการ
 9744193026 สุโขทัย
 9744193026 อภินันทนาการ
 9744193034 สุพรรณบุรี
 9744193034 (ล.66)
 9744193034 อภินันทนาการ
 9744193042 สุราษฎร์ธานี
 9744193042 (ล.65)
 9744193042 อภินันทนาการ
 9744193069
 9744193069 สุรินทร์
 9744193069 (ล.68)
 9744193069 อภินันทนาการ
 9744193077 สระแก้ว
 9744193077 (ล.62)
 9744193077 อภินันทนาการ
 9744193085 นครพนม
 9744193085 หนองคาย
 9744193085 (ล.20)
 9744193085 (ล.69)
 9744193085 อภินันทนาการ
 9744193093 หนองบัวลำภู
 9744193093 (ล.70)
 9744193093 อภินันทนาการ
 9744193101 อ่างทอง
 9744193101 (ล.71)
 9744193101 อภินันทนาการ
 9744193115 อุดรธานี
 9744193115 (ล.73)
 9744193115 อภินันทนาการ
 9744193123 อุตรดิตถ์
 9744193123 อภินันทนาการ
 9744193131
 9744193131 อุทัยธานี
 9744193131 (ล.75)
 9744193131 อภินันทนาการ
 9744193158 อุบลราชธานี
 9744193158 (ล.76)
 9744193166 อำนาจเจริญ
 9744193166 (ล.74)
 9744193166 อภินันทนาการ
 9789744192264 0.00
 9744192291
 974 419 226 7
 9744192283
 9744192313
 9744192348
 9744192356
 9744192399
 9744192453
 9744192518
 9744192615
 9744192666
 9744192674
 9744192704
 9744192712
 9744192755
 9744192771
 9744192801
 9744192836
 9744192844
 9744192879
 9744192968
 9744193085
 9744193101
 9744193123
 9744193158
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์คครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่1
รูปเล่ม408 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 30 ซม
หัวเรื่องกระบี่ -- ภูมิประเทศ -- นำเที่ยว
 กระบี่ -- ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 กระบี่ -- ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 ลพบุรี -- ประวัติศาสตร์ []
 สตูล -- ประวัติศาสตร์ []
 กระบี่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 กระบี่ -- ประวัติ []
 กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 กระบี่ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 การละเล่น
 กำแพงเพชร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 กำแพงเพชร -- ประวัติ []
 จังหวัด
 กำแพงเพชร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 กำแพงเพชร -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ฉะเชิงเทรา -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ฉะเชิงเทรา -- ประวัติ []
 ฉะเชิงเทรา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ฉะเชิงเทรา -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ชลบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ชลบุรี -- ประวัติ []
 ชลบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ชลบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ชัยนาท -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ชัยนาท -- ประวัติ []
 ชัยนาท -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ชัยนาท -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ชุมพร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ชุมพร -- ประวัติ []
 ชุมพร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ชุมพร -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 เชียงใหม่ -- ประวัติ []
 เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 เชียงใหม่ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ฐานข้อมูล -- ไทย (ภาคใต้) []
 ตรัง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ตรัง -- ประวัติ []
 ตรัง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ตราด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ตรัง -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ตราด -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ตราด -- ประวัติ []
 ตราด -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ตาก -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ตาก -- ประวัติ []
 ตาก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ตาก -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 นครพนม -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 นครพนม -- ประวัติ []
 นครพนม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 นครพนม -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 นครศรีธรรมราช -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 นครศรีธรรมราช -- ประวัติ []
 นครศรีธรรมราช -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 นครศรีธรรมราช -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 นนทบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 นนทบุรี -- ประวัติ []
 นนทบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 นนทบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 นราธิวาส -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 นราธิวาส -- ประวัติ []
 นราธิวาส -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 นราธิวาส -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 น่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 น่าน -- ประวัติ []
 น่าน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 น่าน -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 บุคคลดีเด่น -- กระบี่ []
 บุคคลดีเด่น -- กาญจนบุรี []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- กระบี่ []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ชัยนาท []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- นครราชสีมา []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- นนทบุรี []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ปัตตานี []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- พิษณุโลก []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- แพร่ []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- มหาสารคาม []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ระยอง []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- สตูล []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- หนองคาย []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- อ่างทอง []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- อุตรดิตถ์ []
 บุคคลดีเด่น -- พิษณุโลก []
 บุคคลดีเด่น -- สมุทรปราการ []
 บุคคลสำคัญ -- กระบี่ []
 โบราณวัตถุ -- ไทย []
 ปทุมธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ปทุมธานี -- ประวัติ []
 ปทุมธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ปทุมธานี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ประจวบคีรีขันธ์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ประจวบคีรีขันธ์ -- ประวัติ []
 ประจวบคีรีขันธ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ประจวบคีรีขันธ์ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ปราจีนบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ปราจีนบุรี -- ประวัติ []
 ปราจีนบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ปราจีนบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 พระนครศรีอยุธยา -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 พระนครศรีอยุธยา -- ประวัติ []
 พระนครศรีอยุธยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 พระนครศรีอยุธยา -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 พัทลุง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 พัทลุง -- ประวัติ []
 พัทลุง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 พัทลุง -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 พิจิตร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 พิจิตร -- ประวัติ []
 พิจิตร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 พิจิตร -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 พิษณุโลก -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 พิษณุโลก -- ประวัติ []
 พิษณุโลก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 พิษณุโลก -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 เพชรบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 เพชรบุรี -- ประวัติ []
 เพชรบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 เพชรบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 เพชรบูรณ์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 เพชรบูรณ์ -- ประวัติ []
 เพชรบูรณ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 เพชรบูรณ์ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 เพลงกล่อมเด็กไทย
 แพร่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 แพร่ -- ประวัติ []
 แพร่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 แพร่ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ภูเก็ต -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ภูเก็ต -- ประวัติ []
 ภูเก็ต -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ภูเก็ต -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้) -- กระบี่ []
 มหาสารคาม -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 มหาสารคาม -- ประวัติ []
 มหาสารคาม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 มหาสารคาม -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 แม่ฮ่องสอน -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 แม่ฮ่องสอน -- ประวัติ []
 แม่ฮ่องสอน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 แม่ฮ่องสอน -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ยะลา -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ยะลา -- ประวัติ []
 ยะลา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ยะลา -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ร้อยเอ็ด -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ร้อยเอ็ด -- ประวัติ []
 ร้อยเอ็ด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ร้อยเอ็ด -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ระนอง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ระนอง -- ประวัติ []
 ระนอง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ระนอง -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ลพบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ลพบุรี -- ประวัติ []
 ลพบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ลพบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ลำปาง -- ประวัติ []
 ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ลำปาง -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ลำพูน -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ลำพูน -- ประวัติ []
 ลำพูน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ลำพูน -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 เลย -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 เลย -- ประวัติ []
 เลย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 เลย -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 วรรณกรรมท้องถิ่น -- ญี่ปุ่น []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- กระบี่ []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ชัยนาท []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- นครราชสีมา []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- นนทบุรี []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ปัตตานี []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- พิษณุโลก []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- แพร่ []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- มหาสารคาม []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ระยอง []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- สตูล []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- หนองคาย []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- อ่างทอง []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- อุตรดิตถ์ []
 วัฒนธรรม
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) -- กระบี่ []
 วัฒนธรรมไทย -- สารานุกรม []
 วัฒนธรรมไทย -- กระบี่ []
 ศรีสะเกษ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ศรีสะเกษ -- ประวัติ []
 ศรีสะเกษ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 ศรีสะเกษ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 ศิลปกรรม -- ญี่ปุ่น []
 สกลนคร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สกลนคร -- ประวัติศาสตร์ []
 สกลนคร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สกลนคร -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สตูล -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สตูล -- ประวัติ []
 สตูล -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สตูล -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สมุทรปราการ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สมุทรปราการ -- ประวัติ []
 สมุทรปราการ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สมุทรปราการ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สมุทรสงคราม -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สมุทรสงคราม -- ประวัติ []
 สมุทรสงคราม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สมุทรสงคราม -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สมุทรสาคร -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สมุทรสาคร -- ประวัติ []
 สมุทรสาคร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สระแก้ว -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สระแก้ว -- ประวัติ []
 สระแก้ว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สระแก้ว -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สระบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สระบุรี -- ประวัติ []
 สระบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สระบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สิงห์บุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สิงห์บุรี -- ประวัติ []
 สิงห์บุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สิงห์บุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สุโขทัย -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สุโขทัย -- ประวัติ []
 สุโขทัย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สุโขทัย -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สุพรรณบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สุพรรณบุรี -- ประวัติ []
 สุพรรณบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สุพรรณบุรี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สุมทรสาคร -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สุราษฎร์ธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สุราษฎร์ธานี -- ประวัติ []
 สุราษฎร์ธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สุราษฎร์ธานี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 สุรินทร์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สุรินทร์ -- ประวัติ []
 สุรินทร์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 สุรินทร์ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 อ่างทอง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 อ่างทอง -- ประวัติ []
 อ่างทอง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 อ่างทอง -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 อำนาจเจริญ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 อำนาจเจริญ -- ประวัติ []
 อำนาจเจริญ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 อำนาจเจริญ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 อุตรดิตถ์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 อุตรดิตถ์ -- ประวัติ []
 อุตรดิตถ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 อุตรดิตถ์ -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 อุทัยธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 อุทัยธานี -- ประวัติ []
 อุทัยธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 อุทัยธานี -- ภูมิปัญญาท้องถิ่น []
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ไทย -- ราชบุรี []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- มุกดาหาร []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- สุรินทร์ []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- อุทัยธานี []
 เทคโนโลยีท้องถิ่น -- นครนายก []
 เทคโนโลยีท้องถิ่น -- เลย []
 เทคโนโลยีท้องถิ่น -- อุทัยธานี []
 บุคคลดีเด่น -- นครสวรรค์ []
 บุคคลดีเด่น -- มุกดาหาร []
 บุคคลดีเด่น -- สุรินทร์ []
 บุคคลดีเด่น -- อุทัยธานี []
 บุคคลสำคัญ -- นครนายก []
 บุคคลสำคัญ -- เลย []
 บุคคลสำคัญ -- อุทัยธานี []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- นครนายก []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เลย []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- อุทัยธานี []
 วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
 วัฒนธรรมไทย(นครนายก)
 วัฒนธรรมไทย(เลย)
 วัฒนธรรมไทย(อุทัยธานี)
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2542)
 ศิลปกรรม -- นครสวรรค์ []
 เอกลักษณ์ของชาติ
 บุคคลสำคัญ -- ลำพูน []
 บุคคลสำคัญ -- กาฬสินธุ์ []
 บุคคลสำคัญ -- ชัยนาท []
 บุคคลสำคัญ -- เชียงใหม่ []
 บุคคลสำคัญ -- นครราชสีมา []
 บุคคลสำคัญ -- นครสวรรค์ []
 บุคคลสำคัญ -- นนทบุรี []
 บุคคลสำคัญ -- พิษณุโลก []
 บุคคลสำคัญ -- แพร่ []
 บุคคลสำคัญ -- มหาสารคราม []
 บุคคลสำคัญ -- ลพบุรี []
 บุคคลสำคัญ -- แม่ฮ่องสอน []
 บุคคลสำคัญ -- ยโสธร []
 บุคคลสำคัญ -- ร้อยเอ็ด []
 บุคคลสำคัญ -- สมุทรปราการ []
 บุคคลสำคัญ -- หนองคาย []
 บุคคลสำคัญ -- อ่างทอง []
 บุคคลสำคัญ -- อุตรดิตถ์ []
 ภูปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร้อยเอ็ด []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคเหนือ)ลำพูน []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออก) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคกลาง) นครสวรรค์ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคกลาง) ลพบุรี []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคเหนือ) แพร่ []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคเหนือ) อุตรดิตถ์ []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) []
 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พ.ศ.2470 - พระราชกรณียกิจ
 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, -- พระราชกรณียกิจ []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย(ภาคเหนือ)ลำพูน []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออก) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร้อยเอ็ด []
 วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(ภาคกลาง) นครสวรรค์
 วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(ภาคกลาง) ลพบุรี
 วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(ภาคเหนือ) แพร่
 วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(ภาคเหนือ) อุตรดิตถ์
 กระบี่ -- โบราณสถาน []
 กระบี่ -- ประวัติศาสตร์ []
 กระบี่ -- ภาวะชนบท []
 ตราด -- โบราณสถาน []
 ตราด -- ประวัติศาสตร์ []
 ตราด -- ภาวะชนบท []
 ปัตตานี -- โบราณสถาน []
 ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์ []
 ปัตตานี -- ภาวะชนบท []
 วัฒนธรรมไทย
 ศิลปกรรม -- กระบี่ []
 ศิลปกรรม -- ตราด []
 ศิลปกรรม -- ปัตตานี []
 ศิลปกรรม -- อ่างทอง []
 อ่างทอง -- โบราณสถาน []
 อ่างทอง -- ประวัติศาสตร์ []
 อ่างทอง -- ภาวะชนบท []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา