Type Book
Title"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย
Authorสมบัติ พลายน้อย
ISBN9747437686 42
 9747437686 42 บาท
 974 7437 68 6
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531
Description207 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

5  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ